Analizë e GLPS-së mbi kushtetuetshmërinë e kufizimit të lirisë së lëvizjes në kohë të COVID-19

March 24, 2020

GLPS në këtë Analizë konkludon që Vendimi i Qeverisë nr. 1/15 për kufizimin e lirisë së qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve nuk është kundërkushtetues, dhe rrjedhmisht i përmbush kriteret e lejueshmërisë së kufizimit të lirisë së lëvizjes të përcaktuara në rastet Tommaso v. Italy, Tourancheau and July v. France, Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey, etj, të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ai gjithashtu gëzon përputhshmëri kushtetuese sepse Neni 53 i Kushtetutës e bën një praktikë të tillë gjyqësore të GjEDNj-së valide edhe në Republikën e Kosovës. Analiza gjithashtu konstaton që Qeveria shpreh mangësi serioze në argumentimin e vendimmarrjes së saj me shkronjën e kushtetutës dhe parimet e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, që është tregues për kapacitetet e munguara profesionale të saj. Në anën tjetër, Analiza gjithashtu konkludon që përputhshmëria e këtij Vendimi me dispozitat kushtetuese që rregullojnë gjendjen e jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës është jo-relevante, e gabuar profesionalisht dhe e panevojshme.

Policy Notes

Analizë e GLPS-së mbi kushtetuetshmërinë e kufizimit të lirisë së lëvizjes në kohë të COVID-19

Download PDF 24/03/2020

Share article


Latest Publications

Related Espresso Insights

July 20, 2024

Espresso.Insights

What Can We Expect from von der Leyen’s Second Mandate?

by GLPS

June 14, 2024

Espresso.Insights

The One Year Anniversary of EU Measures against Kosova

by GLPS