Customs Agreement between Kosovo and Serbia: Challenges and Prospects

September 7, 2011

Dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë e pason Opinionin Këshillëdhënës të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND), dhe buron konkretisht nga Rezoluta 64/298 e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Rezoluta në fjalë e mirëpret Opinionin e GjND-së për Ligjshmërinë e Pavarësisë së Kosovës, dhe kërkon nga Bashkimi Evropian që të lehtësoj një dialog në mes Kosovës dhe Serbisë.Si rezultat i kësaj, nën kërkesën e BE-së, Kosova dhe Serbia emëruan negociatorët e tyre për të vazhduar më tutje me dialogun në mes tyre. Takimi i parë në mes negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë –përkatësisht znj. Edita Tahiri, zv. Kryeministre e Republikës së Kosovës dhe z. Borislav Stefanovic, shefi i Ekipit Negociator në dialogun me Kosovës –u mbajt më 8-9 Mars 2011, ku të dyja palët shprehen përkushtimin e tyre për të vazhduar dialogun nën tutelën e Bashkimit Evropian.Çështjet e para që u bënë objekt i dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë ishin çështja e librave të regjistrave civil, çështja e të dhënave të regjistrave kadastral, si dhe çështjet që u lidhen me tregtinë regjionale në kuptimin e lirisë së lëvizjes së mallrave.

Policy Analysis

Customs Agreement between Kosovo and Serbia: Challenges and Prospects

Download PDF 07/09/2011

Share article


Latest Publications

Related Espresso Insights

August 10, 2018

Espresso.Insights

In anticipation of the European Council decision on opening accession talks…

by GLPS

July 20, 2018

Espresso.Insights

Tight-rope walkers: Trade (un) balance in Kosovo

by GLPS